Privaatsuspoliitika

KLIENTIDE, KOOSTÖÖPARTNERITE JA SUHTLUSREGISTER

Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas TMV Green OÜ (edaspidi „TMV“) töötleb klientide ja koostööpartnerite isikuandmeid. Teie isikuandmete töötlemise eest vastutab TMV grupi ettevõte, kes vastutab teenuse eest, mille vastu olete huvi tundnud, kellega olete sõlminud lepingu või kellega olete suhelnud. Andmeregister koosneb endiste, praeguste ja potentsiaalsete klientide või koostööpartnerite kontaktisikute andmetest.

1. ANDMETÖÖTLEJA

Nimi: TMV Green Oü
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Meistri tn 16, Eesti

2. ANDMETÖÖTLEMISEGA SEOTUD ISIK

Nimi: Jaanus Kivirand
E-post: info@tmvgreen.ee

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ALUS

Isikuandmete töötlemise eesmärk on:

 • Lepinguliste suhete haldamine ja lepingute täitmine.
 • Kliendi- ja partnersuhete hoidmine.
 • Kontakt klientidega, koostööpartneritega ja ametiasutustega.
 • Ettevõtte äritegevuse haldamine ja arendamine.
 • Lepingute täitmine või lepingute ettevalmistamine.

Isikuandmeid töödeldakse ainult ulatuses, mis on eeltoodud eesmärkide täitmiseks vajalik. Töötleme andmeid ainult sellel eesmärgil, milleks andmed on kogutud. Isikuandmete töötlemine tugineb lepingule, nõusolekule, õigusaktidest tulenevatele kohustustele (näiteks raamatupidamise või maksudega seonduvatest õigusaktidele) või vastutava andmetöötleja seaduslikule ja õiguspärasele vajadusele.

4. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

Kliendisuhted ja koostööpartnerid:

 • Ettevõtte nimi ja kontaktisiku nimi
 • Telefoninumber
 • Tiitel või amet
 • Aadress
 • E-post
 • Organisatsioon
 • Pangakontonumber
 • Lepinguga seotud andmed, näiteks pakutava toote või teenuse kirjeldus, kontonumbrid

Tuuleenergia projektid:

 • Maaomaniku (või rentniku) või kontaktisiku nimi
 • Telefoninumber
 • Aadress
 • E-post
 • Kinnistusraamatu registrinumber ja kinnistu omanik
 • Pangakontonumber
 • Lepinguga seotud andmed, näiteks arveldusandmed

5. ANDMEALLIKAD

Andmed kogutakse peamiselt andmesubjektidelt endilt, andmesubjektide tööandjalt või meie huvitatud osapooltelt ning tarnijatelt või nende alltöövõtjatelt. Andmeid võidakse koguda ka ametlikest registritest või ametiasutustelt.

6. KOGUTUD ANDMETE EDASTAMINE

Isikuandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele ainult seadusega lubatud või nõutud ulatuses. Selliste kolmandate osapoolte hulka võivad kuuluda juriidilised konsultandid või finantskonsultandid, palgaarvestuse, raamatupidamise ja seaduslikult andmekogumise eest vastutavad ettevõtted, kes tegutsevad sõltumatute andmetöötlejatena. Isikuandmeid võidakse edastada või avaldada TMV grupi ettevõtetele või meie strateegilisele koostööpartneritele (näiteks OX2 Estonia OÜ) eelnimetatud kasutuseesmärkide piires.

7. KOGUTUD ANDMETE EDASTAMINE VÄLJASPOOLE EL-i VÕI EEA-d

Kogutud andmeid ei edastata väljapoole EL-i või EEA piirkonda, välja arvatud juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks. Kui isikuandmeid edastatakse väljapoole EL-i või EEA piirkonda, rakendab TMV sobivaid ja asjakohaseid andmekaitsemeetmeid, et tagada vastavus kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega. TMV võib näiteks sõlmida EL-i või EEA piirkonnast väljaspool asuva saajaga lepingu, rakendades Euroopa Komisjoni poolt määratud andmekaitsealaseid standardklausleid.

8. ANDMETE SÄILITAMISAEG

Andmeid töödeldakse nii kaua, kuni see on vajalik seatud eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks need koguti, vastavalt käesolevale privaatsusteatisele. Isikuandmeid töödeldakse vähemalt kliendi- ja lepingulise suhte või muu asjakohase suhte kehtivusaja jooksul. Andmeid säilitatakse ka pärast kliendi- või lepingusuhte lõppemist seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsusteates nimetatud eesmärkide täitmiseks. Säilitame isikuandmeid kauem, kui kohaldatav seadus seda nõuab või on vajalik meie seaduslike kohustuste täitmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Isikuandmed kustutatakse, kui konkreetse kliendisuhte või teenusega seotud kaebuse, nõude või garantiiperioodi tähtaeg on lõppenud või kui ei ole seaduslikku põhjust isikuandmete töötlemiseks.

9. REGISTRI KAITSE PÕHIMÕTTED

Kasutame vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid volitamata juurdepääsu ning juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest. Andmete turvalisuste eest kantakse hoolt järjepidevalt. TMV töötajatel ja TMV nimel tegutsevatel välistel isikutel on konfidentsiaalsuskohustus kõigi isikuandmetega seoses. Registrite kasutamine on kaitstud kasutajapõhiste kasutajatunnuste, paroolide ja juurdepääsuõigustega ning salvestatud andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt nende töötajate poolt, kelle tööülesannete hulka see kuulub.

10. KÜPSISTE KASUTAMINE

Kasutame küpsiseid veebisaidi kasutuskogemuse parandamiseks, meie veebisaidi kasutamise paremaks mõistmiseks ja turunduseesmärkidel. Kasutaja nõusolek kogutakse enne küpsiste kasutamist. Kasutajal on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Saate küpsiseid hallata või kustutada – lisateavet küpsiste haldamise kohta leiate aadressilt www.aboutcookies.org.

11. GOOGLE ANALYTICS

Kasutame Google Analyticsit, et paremini mõista, kuidas meie veebilehte kasutatakse. Google Analytics kogub veebilehe kasutamise kohta teavet, mida kasutame aruannete koostamiseks ja veebilehe kasutamise parandamiseks. Kogu teave kogutakse anonüümselt ja üksikuid kasutajaid ei ole võimalik tuvastada.

12. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjekti õigused on loetletud EL isikuandmete kaitse üldmääruses ja Eesti Isikuandmete kaitse seaduses. Neid õigusi on täpsemalt kirjeldatud ka Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel ja Riigiteatajas.

 • Õigus tutvuda andmetega: Andmesubjektil on õigus saada andmetöötlejalt kinnitust selle kohta, kas teda puudutavaid isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning kui jah, siis juurdepääsu isikuandmetele. Andmesubjektil on õigus tutvuda, milliseid andmeid tema kohta registris on säilitatud ja saada andmetest koopia.
 • Õigus nõusoleku tühistamisele: Andmesubjektil on õigus nõusolek tagasi võtta ulatuses, milles isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul.
 • Õigus andmete parandamisele või täiendamisele: Andmesubjektil on õigus nõuda, et andmetöötleja parandaks teda puudutavaid ebatäpseid ja ebaõigeid isikuandmed esimesel võimalusel ning õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, vastavasisulise avalduse esitamisega.
 • Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“): Andmesubjektil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist järgmistel juhtudel:
  • Isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks need koguti või mida muud moodi töödeldi.
  • Andmesubjekt tühistab nõusoleku, mille alusel töötlemine toimus, ja töötlemiseks ei ole muud seaduslikku alust.
  • Andmesubjekt vaidleb töötlemise vastu ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid.
  • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
  • Isikuandmed tuleb kustutada, et täita EL või selle liikmesriigi õigusest tulenevaid õigusaktidest, mis andmetöötleja suhtes kehtivad.
 • Õigus andmete teisaldatavusele: Andmesubjektil on õigus saada enda kohta andmetöötlejale edastatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning õigus edastada need andmed teisele andmetöötlejale EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud tingimustel.
 • Õigus andmete töötlemise piiramisele: Andmesubjektil on õigus nõuda andmetöötlejalt töötlemise piiramist, kui ilmneb üks järgnevatest juhtudest:
  • Isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.
  • Andmesubjekt võtab tagasi töötlemise aluseks oleva nõusoleku ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.
  • Andmesubjekt on vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil või kasutab muul viisil oma vastuväidete esitamise õigust ning töötlemiseks ei ole ülekaalukat õigustatud alust.
  • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
  • Isikuandmed tuleb kustutada, et täita EL või selle liikmesriigi õigusest tulenevattest õigusaktidest, mis andmetöötleja suhtes kehtivad.

  Kui töötlemist on eelnimetatud alustel piiratud, töödeldakse selliseid isikuandmeid, välja arvatud säilitamine, ainult andmesubjekti nõusolekul või õigusnõuete täitmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks või EL või liikmesriigi oluliste avalike huvide tõttu.

 • Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele: Kui andmeid töödeldakse avalikes huvides ülesande täitmiseks, vastutavale andmetöötlejale antud avaliku võimu teostamisel või vastutava andmetöötleja õigustatud huvides või kolmandale isikule, võib andmesubjekt lähtudes muudest asjaoludest andmetöötlemise vaidlustada. Sellistel juhtudel tuleb andmetöötlus peatada, välja arvatud juhul, kui vastutav andmetöötleja esitab töötlemiseks kaalukaid õiguspäraseid aluseid, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või enda seaduslike õiguste täitmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

  Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on andmesubjektil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele selliseks turunduseks, sealhulgas profiilide koostamiseks ulatuses, mis on seotud sellise otseturundusega. Kui andmesubjekt on vastu isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, siis isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töödelda.

 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele: Kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemine rikub kehtivaid õigusakte või on rikutud tema seadusest tulenevaid õigusi, võib ta esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsiooni vastavale kontaktisikule.
 • Andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest: Kui isikuandmetega seotud rikkumisega kaasneb tõenäoliselt suur oht füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, teavitab vastutav andmetöötleja isikuandmetega seotud rikkumisest Andmekaitse Inspektsioonile ja andmesubjektile põhjendamatu viivituseta.

13. AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE JA PROFILEERIMINE

Vastutav andmetöötleja ei tee otsuseid automatiseeritud töötlemise või profileerimise alusel.

14. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

TMV jätab endale õiguse käesolevat privaatsuspoliitikat ja privaatsusteatist muuta või uuendada näiteks õigusaktide muutumise korral või oma äritegevuse arendamiseks. Muudatustest teavitatakse sellel veebilehel. Kui muudatused mõjutavad oluliselt TMV veebilehe või teenuste kasutajate õigusi, teavitame muudatustest oma veebilehtede esilehel ja võimalusel registreeritud kasutajatele eraldi e-posti teel. Käesolev teatis on viimati uuendatud: 19.06.2024.